«Soft Errors» — необъяснимые проблемы с компьютером

«Soft Errors» – незрозумілі проблеми з комп’ютером

Прочитав в wired і вирішив перевести. Стаття, звичайно, на рівні комсомольської правди, але може бути цікавою

Близько року тому у Стівена Джакіса (Stephen Jakisa) виникли серйозні проблеми з його комп’ютером. Вони почалися, коли він встановив Battlefield 3 – шутер від першої особи, дія в якому розгортається в недалекому майбутньому. Незабаром проблеми були не тільки в грі, але і його браузер “вилітав” кожні 30 хвилин або близько того. У підсумку він навіть не міг встановити ніяких програм на свій ПК.

Дійшло до того, що Стівен – програміст за фахом, і цілком розбирається в техніці людина, вирішив що “зловив” вірус або, можливо, встановив якийсь ПО з серйозними багами. З проблемою він вирішив звернутися до свого друга Іоанну Стефанович (Ioan Stevanovici), який як раз писав дисертацію по надійності комп’ютерів.

Після недовгої діагностики, Стівен і Іоанн виявили проблему – поганий чіп пам’яті в комп’ютері Джакіса. Оскільки комп’ютер прекрасно працював близько шести місяців до виникнення проблеми, Стівен не підозрював неполадок в устаткуванні, поки його товариш не вмовив запустити спеціальний тест для аналізу пам’яті. Для Стівена це було досить незвично.Як він сам сказав: “Якби це сталося з кимось на вулиці, з ким-то, хто нічого не знає про комп’ютери, він, мабуть, був би в глухому куті”.

Після того, як Джакіса витягнув проблемний модуль пам’яті, його комп’ютер працює нормально.

Коли комп’ютери ламаються, як правило, вважають, що проблеми з програмним забезпеченням. Однак в останні кілька років вчені-комп’ютерники стали звертати все більш пильну увагу на апаратні збої і приходити висновку до того, що проблеми з-за них відбуваються набагато частіше, ніж багато хто думає.

Soft Errors

Синій екран смерті в Windows 8

Виробники мікросхем проводять серйозну роботу з тестування своїх чіпів, перш ніж випустити їх в продаж, але вони не люблять говорити про той факт, що досить складно забезпечити працездатний стан мікросхем протягом довгого часу. З кінця 70-х років минулого століття виробникам чіпів відомо, що ряд апаратних проблем можуть бути викликані зміною стану бітів всередині мікропроцесорів. У міру зменшення розмірів транзисторів, поведінку заряджених частинок в них стає все менш передбачуваним. Виробники називають такі помилки “soft error”, хоча вони і не мають відношення до програмного забезпечення.

Однак, ці soft errors – складають лише частину проблеми: протягом останніх п’яти років дослідники, вивчаючи складні і великі комп’ютерні системи, прийшли до висновку, що в багатьох випадках використовується нами комп’ютерна техніка є просто зламаною. Висока температура або виробничі дефекти можуть привести до того, що електронні компоненти виходять з ладу через певний час, дозволяючи електронам вільно перетікати між транзисторами або каналами мікросхеми, призначеної для передачі даних.

Вчені, які беруть участь в розробці комп’ютерних чіпів наступних поколінь проявляють серйозне занепокоєння з приводу таких помилок і один з головних аспектів цієї проблеми – енергія. У міру виробництва наступних поколінь комп’ютерів, вони набувають все більшу кількість мікросхем і все більш дрібні компоненти. І, в рамках цих крихітних транзисторів, все більше енергії необхідно для того, щоб утримувати біти всередині них.

Проблема пов’язана з фундаментальною фізикою. У міру того, як виробники мікросхем пересилають електрони по всі меншим і меншим каналам, електрони просто вибиваються з них.Чим менше провідні канали, тим більше електронів можуть “витекти” і тим більшу кількість енергії потрібно для нормального функціонування комп’ютерів. Ця проблема є настільки складною, що компанія Intel працює спільно з Міністерством енергетики США та іншими урядовими установами для її вирішення. В майбутньому Intel планує використовувати 5-нм технологічний процес для виготовлення мікросхем, які будуть більш ніж в 1000 разів перевершувати по продуктивності ті, які очікуються до кінця цього десятиліття. Однак, схоже, що подібні чіпи зажадають також і неймовірної кількості енергії.

Читайте также:
msvcp110.dll отсутствует на компьютере — как скачать и исправить ошибку

“Ми знаємо, як зробити такі чіпи, якщо не турбуватися про споживання енергії”, – говорить Марк Сігер (Mark Seager), головний директор за технологіями високопродуктивних обчислювальних екосистем в Intel, – “Але якщо Ви попросите нас відповісти і на це питання – це вище наших технічних можливостей “.

Для звичайних користувачів комп’ютерів, таких як Стівен Джакіса, світ подібних помилок – невідома область. Виробники чіпів не люблять говорити про те, як часто їх продукція дає збої, вважаючи за краще тримати цю інформацію в таємниці.

«Soft Errors» — необъяснимые проблемы с компьютером

Прочитал в wired и решил перевести. Статья, конечно, на уровне комсомольской правды, но может быть интересной

Около года назад у Стивена Джакиса (Stephen Jakisa) возникли серьезные проблемы с его компьютером. Они начались, когда он установил Battlefield 3 — шутер от первого лица, действие в котором разворачивается в недалеком будущем. В скором времени проблемы были не только в игре, но и его браузер «вылетал» каждые 30 минут или около того. В итоге он даже не мог установить никаких программ на свой ПК.

Дошло до того, что Стивен — программист по профессии, и вполне разбирающийся в технике человек, решил что «поймал» вирус или, возможно, установил какое-то ПО с серьезными багами. С проблемой он решил обратиться к своему другу Иоанну Стефановичи (Ioan Stevanovici), который как раз писал диссертацию по надежности компьютеров.

После недолгой диагностики, Стивен и Иоанн выявили проблему — плохой чип памяти в компьютере Джакиса. Поскольку компьютер прекрасно работал около шести месяцев до возникновения проблемы, Стивен не подозревал неполадок в оборудовании, пока его товарищ не уговорил запустить специальный тест для анализа памяти. Для Стивена это было довольно необычно. Как он сам сказал: «Если бы это случилось с кем-то на улице, с кем-то, кто ничего не знает о компьютерах, он, пожалуй, оказался бы в тупике».

После того, как Джакиса извлек проблемный модуль памяти, его компьютер работает нормально.

Когда компьютеры ломаются, как правило, считают, что проблемы с программным обеспечением. Однако в последние несколько лет ученые-компьютерщики стали обращать все более пристальное внимание на аппаратные сбои и приходить выводу к тому, что проблемы из-за них происходят куда чаще, чем многие думают.

Soft Errors

Синий экран смерти в Windows 8

Производители микросхем проводят серьезную работу по тестированию своих чипов, прежде чем выпустить их в продажу, но они не любят говорить о том факте, что довольно сложно обеспечить работоспособное состояние микросхем в течение долгого времени. С конца 70-х годов прошлого века производителям чипов известно, что ряд аппаратных проблем могут быть вызваны изменением состояния битов внутри микропроцессоров. По мере уменьшения размеров транзисторов, поведение заряженных частиц в них становится все менее предсказуемым. Производители называют такие ошибки «soft error», хотя они и не имеют отношения к программному обеспечению.

Однако, эти soft errors — составляют лишь часть проблемы: в течение последних пяти лет исследователи, изучая сложные и большие компьютерные системы, пришли к выводу, что во многих случаях используемая нами компьютерная техника является попросту сломанной. Высокая температура или производственные дефекты могут привести к тому, что электронные компоненты выходят из строя по прошествии времени, позволяя электронам свободно перетекать между транзисторами или каналами микросхемы, предназначенной для передачи данных.

Читайте также:
Где скачать файл aeyrc.dll для Crysis 3 правильно

Ученые, принимающие участие в разработке компьютерных чипов следующих поколений проявляют серьезное беспокойство по поводу таких ошибок и один из главных аспектов этой проблемы — энергия. По мере производства следующих поколений компьютеров, они приобретают все большее количество микросхем и все более мелкие компоненты. И, в рамках этих крошечных транзисторов, все больше энергии необходимо для того, чтобы удерживать биты внутри них.

Проблема связана с фундаментальной физикой. По мере того, как производители микросхем пересылают электроны по все меньшим и меньшим каналам, электроны попросту выбиваются из них. Чем меньше проводящие каналы, тем большее электронов могут «вытечь» и тем большее количество энергии требуется для нормального функционирования компьютеров. Эта проблема является столь сложной, что компания Intel работает совместно с Министерством энергетики США и другими правительственными учреждениями для ее решения. В будущем Intel планирует использовать 5-нм технологический процесс для изготовления микросхем, которые будут более чем в 1000 раз превосходить по производительности те, которые ожидаются к концу этого десятилетия. Однако, похоже, что подобные чипы потребуют также и невероятного количества энергии.

«Мы знаем, как сделать такие чипы, если не беспокоиться о потреблении энергии», — говорит Марк Сигер (Mark Seager), главный директор по технологиям высокопроизводительных вычислительных экосистем в Intel, — «Но если Вы попросите нас ответить и на этот вопрос — это выше наших технических возможностей».

Для обычных пользователей компьютеров, таких как Стивен Джакиса, мир подобных ошибок — неизвестная область. Производители чипов не любят говорить о том, как часто их продукция дает сбои, предпочитая держать эту информацию в тайне.

«Soft Errors» — необъяснимые проблемы с компьютером

Сообщения: 127
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать

Сообщения: 410
Благодарности: 19

Конфигурация компьютера
Материнская плата: ASRock ConRoe1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
HDD: WDC WD3200AAKS-00VYA0 (298 Гб, IDE)
Звук: ESS Technology ES1968 Maestro-2 Sound Card
Монитор: Acer AL1916W [19″ LCD] (L800C0014021)
Индекс производительности Windows: 4.4

——-
Спасибо не пишут, а нажимают “Полезное сообщение”

Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Сообщения: 127
Благодарности: 4

Сообщения: 410
Благодарности: 19

Конфигурация компьютера
Материнская плата: ASRock ConRoe1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
HDD: WDC WD3200AAKS-00VYA0 (298 Гб, IDE)
Звук: ESS Technology ES1968 Maestro-2 Sound Card
Монитор: Acer AL1916W [19″ LCD] (L800C0014021)
Индекс производительности Windows: 4.4
проверьте ОЗУ и питание »

——-
Спасибо не пишут, а нажимают “Полезное сообщение”

Читайте также:
Как скачать d3dcompiler_43.dll и что это за файл

Сообщения: 127
Благодарности: 4

Сообщения: 410
Благодарности: 19

Конфигурация компьютера
Материнская плата: ASRock ConRoe1333-D667 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
HDD: WDC WD3200AAKS-00VYA0 (298 Гб, IDE)
Звук: ESS Technology ES1968 Maestro-2 Sound Card
Монитор: Acer AL1916W [19″ LCD] (L800C0014021)
Индекс производительности Windows: 4.4
больше года работает все ок »

——-
Спасибо не пишут, а нажимают “Полезное сообщение”

Сообщения: 40096
Благодарности: 9185

Конфигурация компьютера
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC)
Монитор: ViewSonic VA2248 22″
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H
A2 Displaying any soft errors next
Выявлены ошибки (конфликты портов, ошибки HDD, FDD, RAM .

Сообщения: 127
Благодарности: 4

A2 Displaying any soft errors next
Выявлены ошибки (конфликты портов, ошибки HDD, FDD, RAM . »

В мануале написано “IDE Detect”. Сейчас к материнке подключен 24+8 пин питания, стандартный intel кулер, и hdd. сзади подключен к монитору через HDMI, но изображения нет

РЕМОНТКА

Прочитал в wired и решил перевести. Статья, конечно, на уровне комсомольской правды, но может быть интересной

Около года назад у Стивена Джакиса (Stephen Jakisa) возникли серьезные проблемы с его компьютером. Они начались, когда он установил Battlefield 3 — шутер от первого лица, действие в котором разворачивается в недалеком будущем. В скором времени проблемы были не только в игре, но и его браузер «вылетал» каждые 30 минут или около того. В итоге он даже не мог установить никаких программ на свой ПК.

Дошло до того, что Стивен — программист по профессии, и вполне разбирающийся в технике человек, решил что «поймал» вирус или, возможно, установил какое-то ПО с серьезными багами. С проблемой он решил обратиться к своему другу Иоанну Стефановичи (Ioan Stevanovici), который как раз писал диссертацию по надежности компьютеров.

После недолгой диагностики, Стивен и Иоанн выявили проблему — плохой чип памяти в компьютере Джакиса. Поскольку компьютер прекрасно работал около шести месяцев до возникновения проблемы, Стивен не подозревал неполадок в оборудовании, пока его товарищ не уговорил запустить специальный тест для анализа памяти. Для Стивена это было довольно необычно. Как он сам сказал: «Если бы это случилось с кем-то на улице, с кем-то, кто ничего не знает о компьютерах, он, пожалуй, оказался бы в тупике».

После того, как Джакиса извлек проблемный модуль памяти, его компьютер работает нормально.

Когда компьютеры ломаются, как правило, считают, что проблемы с программным обеспечением. Однако в последние несколько лет ученые-компьютерщики стали обращать все более пристальное внимание на аппаратные сбои и приходить выводу к тому, что проблемы из-за них происходят куда чаще, чем многие думают.

Читайте также:
Как скачать d3dx11_43.dll с сайта Microsoft

Soft Errors

Синий экран смерти в Windows 8

Производители микросхем проводят серьезную работу по тестированию своих чипов, прежде чем выпустить их в продажу, но они не любят говорить о том факте, что довольно сложно обеспечить работоспособное состояние микросхем в течение долгого времени. С конца 70-х годов прошлого века производителям чипов известно, что ряд аппаратных проблем могут быть вызваны изменением состояния битов внутри микропроцессоров. По мере уменьшения размеров транзисторов, поведение заряженных частиц в них становится все менее предсказуемым. Производители называют такие ошибки «soft error», хотя они и не имеют отношения к программному обеспечению.

Однако, эти soft errors — составляют лишь часть проблемы: в течение последних пяти лет исследователи, изучая сложные и большие компьютерные системы, пришли к выводу, что во многих случаях используемая нами компьютерная техника является попросту сломанной. Высокая температура или производственные дефекты могут привести к тому, что электронные компоненты выходят из строя по прошествии времени, позволяя электронам свободно перетекать между транзисторами или каналами микросхемы, предназначенной для передачи данных.

Ученые, принимающие участие в разработке компьютерных чипов следующих поколений проявляют серьезное беспокойство по поводу таких ошибок и один из главных аспектов этой проблемы — энергия. По мере производства следующих поколений компьютеров, они приобретают все большее количество микросхем и все более мелкие компоненты. И, в рамках этих крошечных транзисторов, все больше энергии необходимо для того, чтобы удерживать биты внутри них.

Проблема связана с фундаментальной физикой. По мере того, как производители микросхем пересылают электроны по все меньшим и меньшим каналам, электроны попросту выбиваются из них. Чем меньше проводящие каналы, тем большее электронов могут «вытечь» и тем большее количество энергии требуется для нормального функционирования компьютеров. Эта проблема является столь сложной, что компания Intel работает совместно с Министерством энергетики США и другими правительственными учреждениями для ее решения. В будущем Intel планирует использовать 5-нм технологический процесс для изготовления микросхем, которые будут более чем в 1000 раз превосходить по производительности те, которые ожидаются к концу этого десятилетия. Однако, похоже, что подобные чипы потребуют также и невероятного количества энергии.

«Мы знаем, как сделать такие чипы, если не беспокоиться о потреблении энергии», — говорит Марк Сигер (Mark Seager), главный директор по технологиям высокопроизводительных вычислительных экосистем в Intel, — «Но если Вы попросите нас ответить и на этот вопрос — это выше наших технических возможностей».

Для обычных пользователей компьютеров, таких как Стивен Джакиса, мир подобных ошибок — неизвестная область. Производители чипов не любят говорить о том, как часто их продукция дает сбои, предпочитая держать эту информацию в тайне.

Soft errors и hard fails

Часть природы оперативной памяти состоит в том, что она неизбежно терпит сбой. Эти ошибки обычно классифицируются как два основных типа: “hard fails” и “soft errors”.

Soft errors и hard fails

Лучшее понимание “hard fails” таково – чип работает, а затем из-за какого-то недостатка, физического повреждения или другого события становится повреждённым и испытывает перманентный сбой. Для исправления этого типа отказа обычно требуется замена некоторой части аппаратного обеспечения памяти, например, чип, SIMM или DIMM. Коэффициент “hard fails” известен как HER.

Другой, более коварный тип отказа – это “soft errors” – непостоянный сбой. Который может не повторяться или происходить только в редкие промежутки времени. Коэффициент “soft errors” известен как SER.

В конце 1970-х годов Intel сделала вывод о “soft errors”, который потряс индустрию памяти. Он обнаружил, что в 16-килобайтовых DRAM, которые были доступны в то время, альфа-частицы вызывают неприемлемо высокий процент “soft errors” или однократных сбоев (SEU). Поскольку альфа-частицы – это частицы с низкой энергией и могут быть остановлены чем-то тонким и лёгким, например, лист бумаги, стало ясно, что вызывающие “soft error” DRAM альфа-частицы, должны поступать из полупроводникового материала. Тестирование показало на используемые в то время микроэлементы тория и урана в пластиковых и керамических чип-упаковках. Это открытие заставило всех производителей памяти перенацелить свои производственные процессы на производство свободных от загрязнения материалов.

Читайте также:
Компьютер пищит при включении

В настоящее время производители памяти полностью исключили источник альфа-частиц “soft errors” и более поздние открытия доказывают, что альфа-частицы теперь составляют лишь небольшую часть причины “soft errors” DRAM.

Как оказалось, сегодня самая большая причина “soft errors” – космические лучи. Исследователи IBM начал расследование потенциала наземных космических лучей в возникновении ошибок аналогичных альфа-частицам. Разница в том, что космические лучи – частицы высоких энергий и не могут быть остановлены листами бумаги или другими более мощными видами экранирования. Были произведены важные исследования по изучению космических лучей и их влияние на “soft errors” в памяти. Один интересный ряд экспериментов показал, что ошибки, вызванные космическим лучом, были устранены, когда DRAM переместили в подземный свод, защищённый более чем 50 футами скалы.

Ошибки, вызванные космическими лучами, представляют ещё большую проблему в SRAM, чем DRAMS, потому что количество заряда, необходимое для перевертывания бит в ячейке SRAM, меньше, чем требуется для переключения конденсатора ячейки DRAM. Космические лучи также серьёзная проблема для более высокой компактности памяти. По мере увеличения плотности чипа, выбить бит блуждающей частице становится проще. Некоторые предсказывали, что частота “soft error” 64 МБ DRAM вдвое больше, чем у чипов 16 МБ, а у DRAM 256 МБ – в четыре раза выше. Так как размер памяти продолжает расти, вполне вероятно, что также увеличатся и “soft error”.

К сожалению, индустрия ПК в значительной степени не распознала эту причину ошибок памяти. Намного легче объяснить случайный и прерывистый характер “soft error”электростатическим разрядом, скачком напряжения и нестабильностью программного обеспечения, особенно сразу после установки новой версии операционной системы (ОС) или крупного приложения.

Хотя самой большой причиной “soft error” пожалуй являются космические лучи и другие радиационные события, они также могут быть вызваны следующим:

 • Сильные сбои или шум на линии – это может быть вызвано неисправным источником питания в системе или дефектной мощностью на выходе.
 • Неверный тип или скорость. Память должна быть для чипсета правильного типа и соответствовать скорости доступа к системе.
 • Радиочастотная (RF) помеха – вызвана радиопередатчиками в непосредственной близости к системе. Может генерировать электрические сигналы в системной проводке и схемах. Имейте в виду, что широкое использование беспроводных сетей, клавиатур, мышей и других устройств, может привести к большему риску радиочастотных помех.
 • Статические разряды. Эти разряды вызывают сильные изменяющие данные всплески мощности.
 • Сбои тайминга – данные не поступают в нужное место в надлежащее время, вызывая ошибки. Часто возникает из-за неправильных настроек памяти в BIOS Setup, которая оценивается медленнее, чем требуется системе, или разогнанному процессору и другим системным компонентам
 • Тепловыделение. Высокоскоростные модули памяти нагреваются сильнее, чем более старые. Модули RDRAM RIMM были первой памятью, включающей интегрированные теплораспределители, а многие модули памяти DDR, DDR2, DDR3 и DDR4 с высокой производительностью теперь включают в себя распределители тепла, которые помогают бороться с его накоплением.

Большинство из этих проблем не приводят к постоянному сбою чипов, (хотя постоянная плохая мощность или статическое напряжение могут повредить чипы), но могут вызвать кратковременные проблемы с данными.

Читайте также:
Компьютер в кредит — стоит ли покупать

Как справиться с этими ошибками? Лучший способ для решения этой проблемы – повысить отказоустойчивость системы. Это означает реализацию способов обнаружения и, возможно, исправления ошибок в системах ПК. Для обеспечения отказоустойчивости в современных ПК используются три основных уровня и метода:

 • Nonparity
 • Parity
 • ECC

Nonparity системы не имеют отказоустойчивости. Единственная причина, почему они используются – низкая стоимость. Никакой дополнительной памяти, как в случае с методами контроля parity (чётности) или ECC, не требуется.

Поскольку байт данных типа parity имеет 9 бит против 8 для nonparity, стоимость памяти приблизительно на 12,5% выше. Кроме того, упрощён контроллер памяти nonparity, потому что ему не нужны логические выходы для вычисления бит проверки чётности или ECC.

Портативные системы, которые учитывают минимизацию мощности, могут выиграть от возникающего в результате уменьшения количества чипов DRAM снижения мощности памяти. И наконец, шина данных памяти системы более узкая, что уменьшает количество буферов данных. Статистическая вероятность сбоев памяти современного офисного настольного компьютера сейчас оценивается примерно как одна ошибка за несколько месяцев. Ошибки будут более или менее частыми в зависимости от того, сколько у вас памяти.

Эта частота ошибок может быть приемлемой для low-end систем, которые не используются для критически важных приложений. В этом случае высокая рыночная цена, вероятно, не может оправдывать дополнительную стоимость parity или памяти ECC, и поэтому такие ошибки допустимы.

Сервис по продвижению сайтов в интернете

Раскрутка и продвижение сайтов! Автоматическое распространение информации о Вашем сайте по интернету! Регистрация в каталогах: товаров, услуг, организаций, сайтов! Реклама в интернете – это к нам!

Анализ, описание, отзывы usedcomputers.ru, снимки экрана, обзор сайта usedcomputers.ru, а так же анализ на наличие возможности его продвижения методом регистрации в различных справочниках, каталогах, сервисах, методом распространения информации по интернету.

usedcomputers.ru

usedcomputers.ru

Адрес сайта: usedcomputers.ru

Возможный Alias: www.usedcomputers.ru

Вероятно читается как: “уседкомпутерс ру”

Протокол: http://usedcomputers.ru или https://usedcomputers.ru – ещё не проверялся т.к. в работе не был

Описание: Информационный портал

Найденные ключевые фразы: Не определено

Конкурентов в поиске: Примерно 2219

Рейтинг среди конкурентных сайтов: 294 ▲44 ( – 1925): низкий + Поднять рейтинг

Показатели сайта: На данный момент сайт usedcomputers.ru имеет низкие показатели и низкую посещаемость. Сайт сложно находить соискателям в поиске Яндекса и Гугла. Вероятность того, что сайт в данный момент не продвигается ни одним из известных способов 85%

– Яндекс ИКС

– PR-CY RANK

– ТРАСТ

Наличие H1 тегов: Не определено

Наличие H2 тегов: Не определено

Наличие H3 тегов: Не определено

Наличие H4 тегов: Не определено

Наличие H5 тегов: Не определено

Количество внутренних ссылок: 45

Количество исходящих (внешних) ссылок: 0

Анкоры текстовых ссылок: iOS и MacOS; Windows; Безопасность; Восстановление данных; Для начинающих; Интернет; Лечение вирусов; Мобильные устройства; Настройка роутера; Новости; Ноутбуки; Программы; Разное; Ремонт компьютеров; Чем открыть MDF файл; «Soft Errors» — необъяснимые проблемы с компьютером; Как исправить ошибку physxcudart_20.dll; Где скачать mfc100u.dll и исправить ошибку при запуске программы; Где скачать файл aeyrc.dll для Crysis 3 правильно; Файл msvcp71.dll для Windows 7; Карта сайта; Политика конфиденциальности; Пользовательское соглашение; Правообладателям; Контакты

Картинок/изображений на главной (всего): 9

Описания картинок: Файл msvcp71.dll для Windows 7; Где скачать файл aeyrc.dll для Crysis 3 правильно; Где скачать mfc100u.dll и исправить ошибку при запуске программы; Как исправить ошибку physxcudart_20.dll; «Soft Errors» — необъяснимые проблемы с компьютером; Чем открыть MDF файл; usedcomputers.ru

Наличие вирусов: Не найдено (OK)

Читайте также:
Установка Ubuntu с флешки

Наличие вредоносного кода: Не найдено (OK)

Наличие в списке запрещённых: Нет, всё в порядке (OK)

Размер главной страницы (html кода): 29019 Байт (OK)

Скорость открытия главной страницы (сек.): 0.687 (OK)

IP адрес сайта: 87.236.16.27 (87.236.16.27)

NS сервера: ns2.beget.com, ns1.beget.ru, ns1.beget.pro, ns2.beget.ru, ns1.beget.com, ns2.beget.pro

Код ответа сервера: 200 (OK)

Наличие robots.txt: Robots.txt не используется

Дополнительная информация о сайте usedcomputers.ru:

 • Адрес впервые замечен 19го февраля 2020г., под наблюдением с 21го февраля 2020г.
 • Сайт имеет правильный, индексируемый HTML код
 • На сайте есть Java скрипты
 • На сайте установлена Яндекс-Метрика
 • На сайте есть блоки запрещённые к индексации

  Эта страница просмотрена: 640 раз с момента последнего анализа

  Тех.оценка: 3.3 из 5

  Дата последнего анализа: 28.03.2020г. в 14:33

  Результат анализа и ожидаемый эффект:

  Возможность продвижения: Да

  Найденные проблемы с сайтом: Нет

  Стоимость продвижения составит: 1100р – 1200р.

  Ожидаемый прирост ИКС показателя: Плюс 20-60 пунктов к текущему показателю.

  Повышение позиций в поиске Яндекса: Да (вероятность 100%, эффективность 93%)

  Повышение позиций в поиске Гугла: Да (вероятность 100%, эффективность 73%)

  Получение новых ключевых фраз в поиске: Да (от 3 до 7 новых ключевых фраз)

  Ожидаемое повышение посещаемости: Повышение в 4-8 раз, не менее чем на 150 человек в сутки, не более чем на 550 человек в сутки.

  Для получения услуги требуется заявка, кликните сюда , чтобы создать её.
  В открывшимся окне заполните все поля, в поле купона на скидку введите номер купона: R100-1E96-MAW2-QCN0 – данный купон снизит стоимость на 100р, т.к. изначальный анализ уже проведён.

  Информацию об услуге Вы можете получить тут, а с примерами приблизительного эффекта можно ознакомится тут.

  Отзывы о сайте usedcomputers.ru:

  По вопросам продвижения и рекламы обращайтесь на контакты:


  • Ежедневно, круглосуточно: 24/7

  • Ежедневно с 10:00 – 20:00 по МСК

  • WhatsApp: Доступен

  Стоимость услуги: 1200р.

  Задействовано сайтов: 4468шт.

  Оптовым клиентам СКИДКИ !

  15.11.2021: В базу добавлено ещё 37 новых сайтов. Теперь мы можем разместить Вашу информацию ровно на 4468 сайтах!

  13.10.2021: Сегодня мы произвели очередное обновление базы сайтов. В базу добавлено 42 новых сайта.

  21.08.2021: Вчера Яндекс обновил ИКС – похоже, что это был лучший АПдейт за последний год! Большинство сайтов, что были в работе за последние 2 месяца получили весомую прибавку, у многих ИКС вырос нереально высоко!

  08.08.2021: Сегодня мы добавили в нашу базу 69 новых сайта. Все заказы за последние 3 недели будут автоматически опубликованы на этих новых сайтах в течение 3х дней совершенно бесплатно.

  14.07.2021: В связи с переездом нашего сервиса на более мощный сервер, в ближайшие 2 дня мы будем принимать в работу Ваши заявки в опозданием в несколько часов. Почта в эти дни будет работать с перебоями, если долго не отвечаем, значит мы не получили Ваше письмо, в этом случае позвоните нам или напишите повторно. Переезд увеличит качество услуги и сократит скорость выполнение заявок как минимум в 2 раза.

  17.06.2021: В базу добавлено 38 новых сайтов.

  29.04.2021: В период майских праздников мы работаем но не круглосуточно, а с 10 до 17 часов (по МСК) ежедневно!

  16.04.2021: Вчера Яндекс обновил ИКС, проверьте свой ИКС, он вырос почти у всех сайтов, что были в работе!

  26.03.2021: В рабочую базу добавлено 56 новых сайта.


  Администратор: Чат почищен от сообщений не относящихся к нашей услуге, пожалуйста придерживайтесь правил, не засоряйте чат, используйте его строго по назначению и помните, что его читают все, на то он и чат!
  Владимир(ID_288): Тут есть кто?
  Администратор: Да, сразу спрашивайте, тут всегда кто-то есть.
  Владимир(ID_288): Сегодня Яндекс обновил ИКС, а в личном кабинете у всех моих трёх заказов по прежнему показываются старые данные, хотя у двух он вырос на 40, а третий сайт новый и у него просто появился – 20. Когда он в личке обновится? Просто я хочу воспользоваться дорегистрацией, а она запускается только после повышения ИКС.
  Администратор: Мы сами только узнали, что Яндекс его обновил, написали об этом в новостях. Сейчас запустим обновление, в течение дня он обновится и сможете запустить дорегистрацию.
  Владимир(ID_288): ОК. Ждём.
  Станислав(ID_136): Здравствуйте. Можно я сделаю 2 заказа, оплачу их по оптовой цене, а Вы запустите их на регистрацию не в течение суток, а через 3 дня? Просто я сейчас не дома, а хочется понаблюдать за процессом.
  Администратор: Станислав, можно, только после оплаты скажите об этом модератору.
  Роман(ID_225): Странная ситуация: 2 сайта, у одного икс с 40 поднялся до 80, а посещаемость судя по метрике поднялась на 35%. У второго икс с 30 поднялся до 40, но при этом посещаемость пругнула на 50% в плюс. Такое впечатление, что икс никак не влияет на посещаемость
  Администратор: Роман, это сложный вопрос и как показывает практика – одно с другим не связано.
  Владимир(ID_288): Подтверждаю! Это факт!.
  Любовь(ID_294): У меня все последние сайты клиентов в плюсе на 10-40 пунктов по ИКСу, один правда завис, но он заказывался поздно, ещё не успел выстрелить. Администрор, у Вас тоже ИКС был 280, сейчас 300 :), а посещаемость?.
  Администратор: Выросла, но не на много, мы уже взяли свой максимум).
  Денис(ID_177): А у меня выросла. У меня сейчас в основном упор делается на один сайт, несколько дней назад выскочили в ТОП три фразы, о которых я давно мечтал. Все 3 ВЧ по ним прирост 120-140 хостов в сутки. Есть ещё НЧ фразы, но они меня мало волнуют. Хорошие АПы.
  Администратор: Денис, рады за Вас! Это наша заслуга? Пришлите пожалуйста скрины статистики.
  Денис(ID_177): Видимо да. Чуть позже вышлю, я сейчас с телефона, не удобно.
  Владимир(ID_288): Блин, чат не очень удобный. Администратор, можно я Вам бесплатно или за скидку чат допилю? А то он какой-то убогий?
  Администратор: Ему две недели от роду, он работает в beta режиме. Напишите нам на почту своё предложение, возможно воспользуемся им)
  Евгений(ID_204): Здравствуйте. Давно хотел спросить, а можно ли один ящик использовать по несколько раз?
  Администратор: Евгений, не стоит. Вам сложно завести ящик? Попросите нас об этом, заведём.
  Евгений(ID_204): Намёк уловил. Я просто спросил.
  Александр(ID_261): Сегодня сделал новый заказ для сайта http://ra******, хотел оплатить, но модератор отказал в его регистрации, потом с Вашего телефона был звонок, я не успел ответить и в шоке. Почему?
  Администратор: Александр, соблюдайте правила чата – никаких ссылок. У Вашего заказа (сайта) в robots.txt прописано “Disallow: /” – Вы запретили сайт к индексации, зачем Вам эта услуга, если она не даст результата?
  Александр(ID_261): Блин! Я тормаз! Сайт только создан, я забыл снять запрет. Сейчас снял его. Теперь нужно повторно заполнять заявку?
  Администратор: Да!
  Александр(ID_261): Ясно. Тогда есть пожелания – сделайте кнопочку “повторно отправить на модерацию”, она бы очень облегчила процесс, особенно в моей ситуации.
  Администратор: Ок. Через неделю-две сделаем.
  Александр(ID_261): И кнопочку заказать услугу повторно для одного и того же сайта.
  Администратор: Такая кнопочка есть, она появляется справа от заказа автоматически через 6 месяцев после оказания услуги. Это специально т.к. раньше чем через 6 месяцев нет смысла повторно проводить регистрацию.
  Владимир(ID_244): Здравствуйте. У меня один товарищ хочет повторно заказать услугу, но у него нет доступа в личный кабинет. Если я Вам дам его данные, Вы можете его зарегистрировать?
  Администратор: Нет, мы сами регистрируем клиентов по мере их опыта.
  Владимир(ID_244): А почему? Он ведь уже повторно будет заказывать, значит опыт есть!
  Администратор: Так пусть заказывает, если мы видим, что опыт есть, то зарегистрируем).
  Анатолий(ID_213): Добрый вечер. Я оплатил на СБ два часа назад, отписался модератору о том, что оплатил, а мне до сих пор никто не ответил.
  Администратор: Анатолий, извиняемся за задержку с ответом. Много писем в почте. Приняли. Заказ завтра днём запустится на регистрацию.
  Анатолий(ID_213): Спасибо.
  Валентин(ID_179): После обновления ИКСа, у меня теперь все сайты в системе при анализе перестали показывать красную пометку “Сайт имеет низкие показатели” – это радует, она мена раздражала.
  Валентин(ID_179): Вопрос для всех. У меня есть свежий сайт, интернет-магазин, он пока работает всего в 3х городах: Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону. Если на его домене создать 3 поддомена для каждого города в отдельности, на главном домене оставить общую информацию, а на поддоменах информацию по товарам для каждого города в отдельности (товары и цены разные), ну и потом каждый из поддоменов продвигать в отдельности. Так будет лучше?
  Владимир(ID_288): Валентин, естественно! Так правильнее! В 3 раза лучше!
  Администратор: Валентин, да! Так будет лучше! Возможно не в 3 раза, но в 2 раза точно будет лучше.
  Евгений(ID_204): Афигеть! У меня сайт по натяжным потолкам вчера вышел на второе место в Яндексе. Да-да, второе место в городе! Регистрацию проводил 3 с половиной недели назад. До этого делал ещё некие махинации, но не значительные. А я то думаю, что мне со вчерашнего вечера все звонят по потолкам?! Такой итог мне нравится! Интересно, это на долго?
  Администратор: Обычно на долго. Вам крупно повезло, рады за Вас. Скиньте пожалуйста нам на почту скрины различной статистики до и после, нам для анализа это сильно поможет, да и другим клиентам показать, выложим их во внутренней базе результатов.
  Михаил(ID_216): Я тут давно продвигаюсь и в последние время заметил, что уже месяца три как после каждой регистрации по сайтам эффект стал гораздо выше чем ранее. С чем это связанно? В системе что-то поменялось?
  Администратор: Михаил, сильно ничего не поменялось. Судя по тематикам Ваших сайтов, в прошлом году из-за пандемии многие Ваши конкуренты прогорели. Получается, что у Вас просто конкуренция стала ниже и проще продвигаться, отсюда и более высокий эффект.
  Михаил(ID_216): Хорошо, спасибо!

  Сообщения в этом чате видны всем!
  Для общения нужно авторизоваться в Л.К.

  soft error

  A soft error is an issue that causes a temporary condition in RAM that alters stored data in an unintended way.

  Errors that change data stored in RAM are either soft errors or hard errors, which result from a hardware failure. Soft errors can be further divided into chip-level errors and system-level errors.

  Chip-level errors are rare events in which a radioactive element in the memory chip decays, releasing a proton. If the proton strikes a memory cell, it can alter the value that the cell contains. Even cosmic rays can cause this phenomenon from time to time. System-level errors may be caused by power issues, running out of specification (overclocked too far, for example) and software issues that occur when memory is written to incorrectly.

  Soft errors are caused by events rather than a persistent physical condition, as is the case with hard errors. While they can be frustrating, soft errors are generally resolved by a reboot. Sometimes, however, these issues recur because of a persistent software issue or a problematic setting. Without careful testing, a soft error caused by persistent issues can be misinterpreted as a hard error.

  Attempts to write to protected memory space reserved by another program or the operating system always create errors and are a typical cause of a blue screen of death (BSOD).

  Related Terms
  bitcoin mining

  Bitcoin mining is the process of verifying new transactions to the Bitcoin digital currency system, as well as the process by which new bitcoin enter into circulation.

  • Red Hat
  • virtual local area network hopping (VLAN hopping)
  • evil twin attack
  • ISA Server
  • desktop management
  • OCSP (Online Certificate Status Protocol)
  • Google Cloud operations (formerly Stackdriver)
  • whitelist (allowlist)
  • bitcoin mining
  • Eclipse (Eclipse Foundation)
  • Elk Cloner
  • compensation management
  • What is cloud migration? An introduction to moving to the cloud
  • What is edge computing? Everything you need to know
  • EAI (enterprise application integration)
  • Melissa virus
  • biometric payment
  • MDI/MDIX (medium-dependent interface/MDI crossover)
  • drone (UAV)
  • live migration

  The ISO 31000 Risk Management framework is an international standard that provides businesses with guidelines and principles for .

  Pure risk refers to risks that are beyond human control and result in a loss or no loss with no possibility of financial gain.

  Risk reporting is a method of identifying risks tied to or potentially impacting an organization’s business processes.

  An evil twin attack is a rogue Wi-Fi access point (AP) that masquerades as a legitimate one, enabling an attacker to gain access .

  Virtual local area network hopping (VLAN hopping) is a method of attacking the network resources of a VLAN by sending packets to .

  OCSP (Online Certificate Status Protocol) is one of two common schemes used to maintain the security of a server and other .

  Protected health information (PHI), also referred to as personal health information, is the demographic information, medical .

  Digital health, or digital healthcare, is a broad, multidisciplinary concept that includes concepts from an intersection between .

  HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) is United States legislation that provides data privacy and security .

  Risk mitigation is a strategy to prepare for and lessen the effects of threats faced by a business.

  Fault-tolerant technology is a capability of a computer system, electronic system or network to deliver uninterrupted service, .

  Synchronous replication is the process of copying data over a storage area network, local area network or wide area network so .

  A computer hard disk drive (HDD) is a non-volatile data storage device.

  Remote Direct Memory Access (RDMA) is a technology that enables two networked computers to exchange data in main memory without .

  Data storage is the collective methods and technologies that capture and retain digital information on electromagnetic, optical .

  • Browse by Topic
  • Browse Resources
  • About Us
  • Editorial Ethics Policy
  • Contact Us
  • Advertisers
  • Business Partners
  • Events
  • Media Kit
  • Corporate Site
  • Reprints

  All Rights Reserved, Copyright 1999 – 2021, TechTarget

 • Рейтинг
  ( Пока оценок нет )
  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: